INFOLINIA: +48 22 129 10 40

Regulamin korzystania z Systemu PKP Mobility

Regulamin korzystania z Systemu Sharingu Rowerów Elektrycznych PKP Mobility

I. Preambuła.  

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Sharingu Rowerów Elektrycznych PKP Mobility, oraz Systemu Stacji Ładowania PKP Mobilty PowerBox zwanego dalej Systemem PKP Mobility, działającego na terenie Półwyspu Helskiego.

Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej rowery.pkp.einfleet.eu oraz w Aplikacji Mobilnej. Wyciąg  z Regulaminu dostępny jest także na Stacjach Systemu PKP Mobility. 

II. Definicje  

2.1 Regulamin lub Regulamin Systemu PKP Mobility – niniejszy Regulamin opisuje reguły i warunki korzystania  z Systemu PKP Mobility, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje  dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim  określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z Systemu PKP Mobility. Klient zawiera umowę  z Operatorem Systemu PKP Mobility z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin. 

2.2 Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem Systemu PKP Mobility ustalające wzajemne prawa  i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta,  potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, opłaty inicjalnej/kaucji podczas procesu rejestracji w Systemie PKP Mobility jak w punkcie 2.17. 

2.3 Operator Systemu PKP Mobility – jednostka organizacyjna, która realizuje usługę związaną z obsługą Systemu  PKP Mobility, jest Trybeco sp. z o. o.

2.4 System PKP Mobility - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna,  oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania  rowerów, oraz korzystania ze stanowisk ładowania PowerBox na Stacjach Ładowania PKP Mobilny PowerBox określany  w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”. 

2.5 TrybEco – dostawca infrastruktury technicznej, i infrastruktury teleinformatycznej. TrybEco jest dostawcą systemu informatycznego, w którym rejestracja jest konieczna w celu korzystania z Systemu PKP Mobility. 

2.6 Klient – Użytkownik Systemu PKP Mobility, który dokonał rejestracji w Systemie PKP Mobility, w Aplikacji  Mobilnej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę̨ inicjalną/kaucję w wysokości 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych i 00/100). 

2.7 Serwis Systemu PKP Mobility – obsługa techniczna systemu, zajmują̨ca się konserwacją, alokacją i naprawami  Systemu PKP Mobility. 

2.8 Biuro Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility– Infolinia zapewniające całodobowy kontakt z Operatorem Systemu PKP Mobility przy pomocy telefonu, pod numerem +48 22 129 10 40, poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: rowery.pkp@einfleet.eu

2.9 Obszar systemu – granice administracyjne Powiatu Puckiego, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie  z rowerów Systemu PKP Mobility. 

 

2.10 Stacja – miejsce ładowania, parkowania, wypożyczania oraz zwrotu rowerów i stanowisk ładowania PowerBox przez Klientów, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery. 

2.11 Powerbox – urządzenie do samodzielnego ładowania prywatnego pojazdu lub sprzętu elektronicznego znajdujące się na Stacji. 

2.12 Stojak– Stanowisko do parkowania i ładowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka z elektrozamkiem oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower. 

2.13 Identyfikator Klienta – numer telefonu komórkowego Klienta (Login) podany podczas rejestracji oraz  4-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie PKP Mobility. 

2.14 Tabela opłat – cennik usługi i opłat Systemu PKP Mobility, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej rowery.pkp.einfleet.eu, w Aplikacji Mobilnej oraz na Stacjach. 

2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie PKP Mobility, na którym realizowane są̨ uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu PKP Mobility zgodnie z Tabelą Opłat. 

2.16 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są̨ zewnętrzni dostawcy usługi. 

2.17 Opłata inicjalna/kaucja – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata , w wysokości 40 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie PKP Mobility warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest w pełni do wykorzystania na pokrycie kosztów wypożyczeń. 

2.18 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z Systemu PKP Mobility, według Tabeli Opłat. 

2.19 Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru Systemu PKP Mobility. Wypożyczenie roweru opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru, stanowiska ładowania PowerBox”. 

2.20 Wypożyczenie stanowiska ładowania PowerBox – rozpoczęcie korzystania z systemu ładowania własnego sprzętu elektronicznego (telefonu, hulajnogi, roweru). Korzystanie z systemu ładowania opisuje punkt VII Regulaminu:  „Wypożyczenie roweru, stanowiska ładowania PowerBox”.

2.21 Zwrot roweru – zakończenie korzystania z roweru w dowolnej Stacji. Zwrot roweru, opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru, stanowiska ładowania PowerBox”. 

2.22 Zwrot stanowiska ładowania PowerBox – zakończenie korzystania z systemu ładowania własnego sprzętu  elektronicznego (telefonu, hulajnogi, roweru). Zwrot systemu ładowania, opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru,  stanowiska ładowania PowerBox”.

2.23 Blokada zabezpieczająca – Blokada z zamkiem elektrycznym służącym do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru w wyznaczonej strefie. 

2.24 Aplikacja mobilna – oprogramowanie Systemu PKP Mobility działające na urządzeniach przenośnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

2.25 Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu PKP Mobility  w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu w zakresie pojawienia się nowych funkcjonalności Systemu PKP Mobility lub nowych stacji rowerowych. 

2.26 Mapa stacji Systemu PKP Mobility – teren Powiatu Puckiego, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej rowery.pkp.einfleet.eu, oraz w Aplikacji Mobilnej. 

 1. Dostęp do Usługi  

3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych  wymogów technicznych: 

     •        posiadanie      aktywnego     konta      poczty     elektronicznej      (adresu      email),     umożliwiającego      kontakt  z Operatorem / Infolinią Systemu PKP Mobility, 

 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek  internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari. 
 • posiadanie aktywnego połączenia z siecią̨ Internet,
 • posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script  (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej), 
 • Operator Systemu PKP Mobility informuje, iż̇ możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania. 
 • Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Aby Aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję. 
 1. Warunki ogólne korzystania z Systemu PKP Mobility  
  1. Warunkiem korzystania z Systemu PKP Mobility jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji  w Aplikacji Mobilnej. Procedura polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię̨ i nazwisko, PESEL) i danych kontaktowych (adres e- mail oraz numer telefonu), akceptacji  postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą  mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie opłaty inicjalnej w wysokości 40 zł.
  2. Podanie i udostepnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu PKP Mobility. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych  znajduje się̨ w pkt. VI poniżej. 
  3. Operator Systemu PKP Mobility wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych  w Regulaminie. Klient zobowiązuje się̨ przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za  wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta  w Systemie PKP Mobility oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  4. Warunkiem korzystania z Systemu PKP Mobility jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków  finansowych w wysokości minimum 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych, 00/100), przy czym kwota ta dotyczy  uprawnienia do wypożyczenia odpowiednio: jednego roweru i/lub  jednego stanowiska ładowania PowerBox.  W przypadku chęci nabycia uprawnienia do wypożyczenia dwóch rowerów/dwóch stanowisk ładowania PowerBox  warunkiem koniecznym jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych  w wysokości minimum 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100). Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę̨ , którą zamierza wykorzystać na usługi realizowane w Systemie PKP Mobility.

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - wypięcia go ze Stacji,  do momentu zwrotu roweru - wpięcia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.7 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe  z jego winy lub z winy osoby,o której mowa w pkt 4.6, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji,  do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji.

 1. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie mogą zawrzeć Umowy i samodzielnie korzystać z Systemu PKP Mobility. Osoby małoletnie mogą  korzystać z usług PKP Mobility pod warunkiem, że usługa jest aktywowana przez osobę dorosłą, która dokonała rejestracji  w Aplikacji Mobilnej
 2. Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility o kradzieży roweru  dokonanej w czasie trwania wypożyczenia roweru, awarii i zniszczeniom stanowiska ładowania PowerBox oraz  niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego  roweru, oraz za rzeczy pozostawione na stanowisku ładowania PowerBox i ponosi za to odpowiedzialność finansową  w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą̨ w czasie trwania wypożyczenia, w tym np. niezabezpieczenie roweru, niezamknięciu skrzynki PowerBox. 
 3. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na obszarze określonym przez Operatora Systemu PKP Mobility, przedstawionym na stronie internetowej rowery.pkp.einfleet.eu oraz w Aplikacji Mobilnej. 
 1. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.  
  1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu  Drogowego. 
  2. Klient zobowiązuje się̨ zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower / stanowisko ładowania PowerBox. 
  3. Klient zobowiązuje się̨ zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed  kradzieżą̨ i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru blokadą zabezpieczającą. 
  4. Udostepnienie przez Klienta roweru / stanowisko ładowania PowerBox lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za uszkodzenia bądź́ kradzież̇ , aż̇ do momentu zakończenia wypożyczenia, z wyłączeniem pkt 4.6. 
  5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu PKP Mobility. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 
  6. Zabronione jest korzystanie z z rowerów Systemu PKP Mobility przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
  7. Korzystanie z rowerów / stanowiska ładowania PowerBox w ramach Systemu PKP Mobility może się odbywać  wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.  
  8. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu PKP Mobility (rowerów, Stacji, stanowisko ładowania PowerBox.) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów  powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę̨ VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu PKP Mobility. 
  9. Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu PKP Mobility spowoduje złożenie przez Operatora Systemu  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia. 

5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient Systemu PKP Mobility. 

 1. Zabrania się̨ Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego. 
 2. W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych  w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient. 
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi. 
 4. Przekroczenie przez Klienta dozwolonego maksymalnego 24-godzinnego okresu wypożyczenia roweru lub  8 godzinnego wypożyczenia stanowisko ładowania PowerBox skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.
 5. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru / stanowisko ładowania PowerBox dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia. 
 6. Zabrania się Klientowi korzystania z PowerBox w celach ładowania pojazdów przeznaczonych  do działalności komercyjnej. Klient może korzystać z PowerBox tylko w celu naładowania prywatnych urządzeń.
 7. Zabrania się pozostawiania własnego sprzętu elektronicznego oraz prywatnych rowerów osobom innym niż klienci Systemu PKP Mobility.

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych  

6.1 Rejestracja Klienta w Systemie PKP Mobility odbywa się̨ z poziomu Aplikacji Mobilnej i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu PKP Mobility.

6.2 Aby zarejestrować się w Systemie PKP Mobility konieczne jest podanie następujących danych: 

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu.
 • PESEL
 • numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków  finansowych. 

Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem Loginem w Systemie PKP Mobility. 

6.3 Podanie i udostepnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu PKP Mobility. Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu PKP Mobility – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu PKP Mobility. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu PKP Mobility. 

6.5 Administratorem danych osobowych jest EINFLEET Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1 NIP: 7162828856, REGON: 385755792, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000833249, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych. 

6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:  rowery.pkp@einfleet.eu.

6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są̨ przez Operatora Systemu PKP Mobility wyłącznie na potrzeby działania Systemu w celu wykonania Umowy, założenia i obsługi konta Klienta, rozpatrywania reklamacji, ustalenia,  dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz jeśli klient wyraźni zgodę badania poziomu satysfakcji, wypełnia, wypełnienia obowiązków rachunkowo-podatkowych, zapewnienia możliwości kontroli lokalizacji wypożyczenia i zwrotu pojazdu, kontroli lokalizacji położenia pojazdu  z wykorzystaniem systemu GPS w przypadku braku jego zwrotu.

6.8 Podstawą przetwarzania przez Operatora Systemu PKP Mobility danych osobowych Klienta jest niezbędność do  zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Operatorem Systemu PKP Mobility a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu PKP Mobility przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych,  a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora Systemu PKP Mobility w szczególności ustalenie,  dochodzenie lub obrona roszczeń rozpatrywanie reklamacji, ochrona interesów majątkowych Operatora Systemu PKP Mobility poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie pojazdu z wykorzystaniem GPS oraz za zgodą Klienta badania poziomu satysfakcji poprzez przeslanie na jego adres e-mail ankiety . 

6.9 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą̨: 

 • podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu PKP Mobility w jego imieniu, które dostarczają̨  i wspierają̨ systemy teleinformatyczne Operatora PKP Mobility (ogólną infrastrukturę̨ teleinformatyczna, pocztę̨ elektroniczną, itp. dostawcom usług lokalizacyjnych GPS), 
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe (tj. PayU S.A. z siedzibą  w Poznaniu, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu) oraz za pomocą̨ kart kredytowych i debetowych, 
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych 

(np. policja). 

Dane osobowe udostępniane będą̨ jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu PKP Mobility (tj. działających na jego zlecenie  i w jego imieniu) Operator zawrze umowę̨ powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną̨ powierzone jedynie  podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych. Operator Systemu  PKP Mobility zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy. 

6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo: 

 • zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych, 
 • zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam  przekazane, 
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, 
 • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, 
 • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, 
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze  szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta, 
 • zgłosić sprzeciw na działalność marketingową.
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi, 
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: rowery.pkp@einfleet.eu;
 2. kontakt pisemny, za pomocą̨ poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu PKP Mobility. 
  1. Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy) nie podlegają̨ jakiejkolwiek czynności profilowania. 
  2. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu PKP Mobility, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie PKP Mobility oraz dostęp do historii transakcji  i wypożyczeń przez okres trwania Umowy. Podanie danych w celu założenia konta oraz korzystania z usługi jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych do przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.
  3. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto  w Systemie PKP Mobility, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu PKP Mobility przedłużony o czas wymagany przepisami prawa  w tym podatkowo-rachunkowymi lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy. Dane osobowe Klienta przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie,  usuniemy dane osobowe Klienta. 
  4. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy oraz po uzyskaniu zgody Klienta w celach marketingowych.
  5. Klientowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
  6. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb Klienta, Operator używa informacji zapisywanych przez serwer Aplikacji na urządzeniu Klienta tzw. cookies. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z Aplikacji oraz umożliwiają sprawnie świadczenie usługi. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia  w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.

VII Formy płatności.  

7.1 Użytkownik wnosi opłatę̨ za korzystanie z Systemu PKP Mobility poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu PKP Mobility. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU /PayPro.

7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę̨ uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku  przedpłaconym Klienta. 

7.3. Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta są do wykorzystania w Systemie PKP Mobility i nie podlegają̨ zwrotowi w trakcie i po zakończeniu trwania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 13.10 Regulaminu.  VIII. Wypożyczenie roweru / stanowiska ładowania PowerBox.

8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru / stanowiska ładowania PowerBox jest posiadanie aktywnego konta  w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 40,00 zł brutto (słownie czterdzieści złotych 00/100). Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego telefonu komórkowego  umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility.

8.2 Rower / stanowisko ładowania PowerBox można wypożyczyć na dowolnej Stacji  po zalogowaniu się  do Systemu PKP Mobility Identyfikatorem Klienta nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie  z wyświetlanymi w Aplikacji Mobilnej komunikatami. Klient, który chce wypożyczyć stanowisko ładowania powinien wybrać szafkę PowerBox w aplikacji, wcisnąć przycisk wynajem, a następnie przycisk otwórz z aplikacji szafkę aby  podłączyć swoją ładowarkę do gniazda 230V w środku i/lub sprzęt do gniada USB. W zależności od modelu podłączanego sprzętu może zadziałać zabezpieczenie wstępne, jeżeli ładowarka się nie włącza, należy sprawdzić wyłącznik  nadprądowym umiejscowiony w szafce pod szybką i w razie potrzeby go włączyć. Zawsze należy zabezpieczyć swój sprzęt i zamknąć starannie drzwi szafki PowerBox.

8.3 Klient, przed wypięciem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku. Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie. W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Systemu PKP Mobility. 

8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze / stanowisku ładowania PowerBox, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji / zwolnienie stanowiska ładowania PowerBox i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 20 kg. Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci.  Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą̨ ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.  W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku. 

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę̨ nie może przekroczyć 110 kg. 

8.7 Rower wypożyczony w Systemie PKP Mobility należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący  środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy  lub osoby.

8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru / stanowiska ładowania PowerBox na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility. Pracownik Infolinii  poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu. 

8.9 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu PKP Mobility,  do blokowania roweru na Stacji w przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat. 

8.10 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji, za pomocą̨  jakiegokolwiek zapięcia. 

8.11 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych do Stacji,  zabrania się używania ładowarek na jednym stanowisku PowerBox o łącznej mocy wyższej niż 300W.

IX. Czas trwania wypożyczenia.

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem 24. godziny wypożyczenia. Klient ma obowiązek zwrócić stanowiska ładowania PowerBox najpóźniej przed upływem 8. godziny wypożyczenia.

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat. Operator zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia mienia pozostawionego  w stanowisku ładowania po przekroczeniu wskazanego w pkt. 9.1 czasu.

9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.  X. Zwrot roweru / stanowiska ładowania PowerBox.

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą̨ wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w Stojaku, lub w sytuacji kiedy wszystkie Stojaki są zajęte, w obszarze zwrotu, poprzez zamknięcie blokady roweru i zwrot w Aplikacji. Klient powinien upewnić się, czy rower został  prawidłowo zaparkowany i zablokowany. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem w Aplikacji. Nie jest  konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie PKP Mobility i automatycznie rozliczony. 

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego elektrozamka), Klient  zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu Aplikacji Mobilnej, możliwie najbliżej stacji, w wyznaczonej w Aplikacji Mobilnej strefie. 

10.3 Zwrot stanowiska ładowania PowerBox może zostać dokonany przez Klienta na Stacji za pomocą̨ zamknięcia szafki PowerBox i zwrot w Aplikacji. Klient powinien upewnić się, czy szafka PowerBox została prawidłowo zamknięta i zabezpieczona. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem w Aplikacji. 

10.4 Jeśli procedura zwrotu roweru / stanowiska ładowania PowerBox przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora

XI Naprawy i Awarie  

11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biuro Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility pod numerem telefonu +48 22 129 10 40. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę̨ Klient musi się zatrzymać,  powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility oraz odprowadzić rower do najbliższej

Stacji.

11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia  odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania  możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu PKP Mobility przez cały czas wypożyczenia roweru. 

11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części  w wypożyczonym rowerze / stanowisku ładowania PowerBox. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis. 

 1. Opłaty  
  1. Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru / stanowiska ładowania PowerBox określa Tabela opłat, dostępna na  stronie rowery.pkp.einfleet.eu, w Aplikacji Mobilnej oraz na Stacjach.

Opłata naliczana jest według liczby rozpoczętych godzin wypożyczenia, począwszy od momentu zwolnienia zamka  w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru/stanowiska ładowania PowerBox do Stacji. 

 1. Opłaty za korzystanie z usług zależą̨ od długości czasu wypożyczenia. 
 2. W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z usług PKP Mobility przekroczą̨ środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni 
 1. Reklamacje
  1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres: rowery.pkp@einfleet.eu żądania zwrotu opłaty  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 
  2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia stanowiącego powód  reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu PKP Mobility na adres e-mail: rowery.pkp@einfleet.eu Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone. 
  3. Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie PKP Mobility,  pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta. Dane te stanowią̨:
   • imię i nazwisko, 
   • numer telefonu (Login),
   • adres e-mail podany podczas rejestracji.

W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są̨ do wyczerpania procedury reklamacyjnej  i ewentualnego postepowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych.  W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadosyćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są̨ przetwarzane  w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

13.4 Operator Systemu PKP Mobility rozpatrzy zgłoszoną reklamację najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji. W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 

13.5 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest  wydłużenie czasu rozpatrzenia do 45 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.6 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania  reklamacji Operator Systemu PKP Mobility zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie. 

13.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora Systemu PKP Mobility i uiszczenie należnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia. 

13.8 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu PKP Mobility w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłyniecie na adres e- mail:  rowery.pkp@einfleet.eu.  Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej  przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji. 

13.9 Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego  wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu PKP Mobility nie zapewni  informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator ponosi odpowiedzialność  w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych ewentualnych korzyści. 

13.10. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są̨ zwracane na Rachunek Klienta podany podczas procesu reklamacji. 

 1. Odstąpienie od umowy.
  1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu PKP Mobility, bez składania  żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu Użytkownik przesyła na adres  rowery.pkp@einfleet.eu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy. 
  3. Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają̨ zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy. 
 2. Wypowiedzenie umowy. 
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane  w formie elektronicznej na adres mailowy rowery.pkp@einfleet.eu wraz z danymi Klienta wprowadzonymi przy  rejestracji, uzupełnionymi o aktualne dane do przelewu zwrotu kwoty salda.
  2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu. 
  3. Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych. 
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak: 
   • nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru, 
   • nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu PKP Mobility, 
   • nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do  zaniechania lub usunięcia naruszeń.
 3. Postanowienia końcowe.

16.1 Korzystanie z System PKP Mobility wymaga: 

 • odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru; posiadania  umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem; umiejętności i wiedzy niezbędnej do korzystania ze  stanowiska ładowania PowerBox.
 • znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 

20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.). 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie PKP Mobility lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę̨ przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian  w Regulaminie przez Klienta. 
 2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz   Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie PKP Mobility do czasu wyjaśnienia sprawy. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

CENNIK 

Systemu Sharingu Rowerów Elektrycznych PKP Mobility

 

 

Opłata za wynajem

Koszt

1

Minimalne pierwsze zasilenie (depozyt w całości do wykorzystania na przejazdy  z możliwością zwrotu)

40 zł

2

Wynajem roweru do 30 minut

10 zł

3

Wynajem roweru do 60 minut

20 zł

4

Każda następna rozpoczęta godzina wynajmu roweru

20 zł

5

Wynajem na dobę

99 zł

6

Godzina wynajmu z dowozem roweru do klienta*

50 zł

7

3 godzina wynajmu z dowozem roweru do klienta*

80 zł

8

Każda rozpoczęta godzina wynajmu szafki ładowania PowerBox 

2 zł

9

Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 

100 zł

 

* Zamów rower we wskazane miejsce, dzwoniąc pod nr telefonu 500 808 471

    Usługa może być ograniczona dostępnością rowerów i ograniczeniami logistycznymi

 

 

Tabela kar umownych:

 

 

Opis wykroczenia objętego karą umowną

Wysokość kary umownej wartość brutto

1

Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru elektrycznego

12 000 zł

2

Zakończenie wynajmu przez użytkownika poza Strefami zwrotu

                                                     100 zł

3

Przekroczenie dobowego okresu wynajmu (opłata za każdą kolejną rozpoczętą dobę)

200 zł

4

Pozostawienie roweru w miejscu niedozwolonym (w tym garaże, tunele, prywatne posesje, zamknięte cmentarze, piwnice, budynki, samochody ,lasy, parki) 

300 zł + koszt odzyskania roweru

5

korzystanie z rowerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

200 zł

6

Zajęcie szafki PowerBox dłużej niż 8 godzin

100 zł

7

Uszkodzenie elementów roweru/stacji ładowania/szafki Power-

Box

Kwota wynikająca z oszacowanych każdorazowo kosztów naprawy

 

  Obowiązuje od 14 sierpnia 2020 r.